Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

20:30
1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viapredictableannie predictableannie
20:30
20:29
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
20:28
5084 5a25 500
20:23
20:22
9693 5010 500
Fumiko Kawa
Reposted frompredictableannie predictableannie

July 01 2015

21:06
5224 7dc6
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
20:56
0996 f82b 500
Reposted frommistic mistic
20:49
20:47
Bravery is being the only one who knows you're afraid.
— Franklin P. Jones
20:46
20:43

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
20:43
1999 7c97

africant:

me everyday.

20:42

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
20:39
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to ty pozwoliłeś mi odejść.
20:39
20:31
5570 9e10 500
Coben "Zachowaj spokoj" 12
20:30
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne
Reposted fromcorvax corvax viasomethingpositive somethingpositive
20:30
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
20:29
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl